democratic challenge

Democratie in Laarbeek onder de loep

Inmiddels zitten we al op de helft van deze raadsperiode, en met nog twee jaar te gaan tot de volgende verkiezingen leek het me een uitgelezen moment om onze lokale democratie in Laarbeek eens onder de loep te nemen. Alle raadsleden hebben minimaal twee jaar ervaring met de huidige systematiek, en er is nog voldoende tijd tot de verkiezingen om eventuele aanpassingen aan deze systematiek voor te bereiden. De verkiezingen lijken mij persoonlijk een natuurlijk moment om eventuele veranderingen door te voeren.

Lokale democratische vernieuwingen zijn een trend in Nederland. Een voorbeeld is Almere waar ze het systeem van commissievergaderingen hebben verlaten, en waar een politieke markt daarvoor in de plaats is gekomen. Dit is slechts een van de vele voorbeelden. Het ministerie van BZK heeft samen met de VNG de ‘Democratic Challenge’ (http://democraticchallenge.nl/) in het leven geroepen waarbij geëxperimenteerd wordt met verschillende democratische innovaties.

Middels een brief heb ik gevraagd aan het presidium om een voorstel te doen om in een groepje met verschillende fracties te brainstormen over onze lokale democratie, en daarbij een voorstel uit te werken. In veel gemeenten wordt er al goed nagedacht over democratie, en nu is het een goed moment voor onze raad om dat ook eens te doen. Misschien komen we dan zelfs tot de conclusie dat het nog helemaal niet zo slecht is gesteld met de Laarbeekse democratie, maar dan is er in ieder geval over nagedacht. Op mijn vraag werd enthousiast gereageerd, en alle fracties konden instemmen met het voorstel.

Natuurlijk heb ik zelf een opvatting over de Laarbeekse democratie. Ik vind niet dat het slecht geregeld is in Laarbeek, maar het kan natuurlijk altijd beter. Als we een (paar) keer bij elkaar zijn gekomen met het groepje zal ik hier meer over schrijven.

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
kunstgras1

Vergadering over kunstgrasveld niet constructief

Dit artikel gaat in op de raadsvergadering van 28 januari waar het initiatiefvoorstel van PNL werd besproken. Dit initiatiefvoorstel ging over de aanleg van kunstgras op het hoofdveld van Sparta ’25 om het capaciteitsprobleem op te lossen. In de MooiLaarbeekkrant zijn artikeltjes te lezen over deze vergadering vanuit het standpunt van verschillende partijen. Ook kun je daar het standpunt van PNL lezen in een artikel dat ik samen met onze fractievoorzitter Ria van der Zanden geschreven heb.

De vergadering van 28 januari was niet erg constructief te noemen. Centraal in de discussie stond niet het capaciteitsprobleem van Sparta ‘25, maar het voorstel van PNL en in hoeverre dat in lijn was met eerder gemaakte kaders in 2006. Dit kader is het zogenaamde harmonisatiebeleid.

Nu wil ik niet zeggen dat het altijd slecht is om over gemaakte afspraken uit het verleden te praten. Dat kan heel zinnig zijn. Zoals de coalitie aangaf tijdens de vergadering is het belangrijk om elke vereniging gelijk te behandelen, en daarvoor kunnen bepaalde afspraken nuttig zijn.

Keep Reading

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
IMG_5618

2015: Coalitie houdt elkaar krampachtig vast

2015 was het jaar waarin Laarbeek weer bestuurd werd. De raad heeft de perikelen achter zich gelaten en praat weer over de inhoud, hoewel aan die inhoud soms nog wel het een en ander schort.

Een bijzonder voorbeeld is het voorstel van het college om de horecamogelijkheden van Landgoed d’n Heikant uit te breiden. Opvallend genoeg wilde de raadsleden van de coalitie iets anders dan hun wethouders, en was PNL de enige partij die het voorstel van het college steunde. De eigenaren van Landgoed d’n Heikant waren de dupe van deze vreemde zet van de coalitie. Zij hoorden pas tijdens de vergadering dat het voorstel van het college niet doorging.

Een ander voorbeeld is de enorme reservering van €2.7 miljoen (omgerekend naar eenmalige bedragen) voor duurzaamheid, zonder afspraken waar het aan uitgegeven wordt. PNL heeft een duurzaamheidslening voorgesteld, waarmee geld weer kan terugvloeien naar de gemeente. Helaas is dit voorstel door het college afgeketst.

Keep Reading

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
11224467_1660940454159876_5243651067970760044_n

Duurzaamheid (Politiek Café)

Gisteren heeft de werkgroep een politiek café georganiseerd waar gepraat werd over wat wij zelf kunnen doen aan duurzaamheid en het klimaatprobleem. We kunnen zelf een hoop doen: Huizen isoleren, zonnepanelen op het dak leggen, windmolens.

Dit zijn goede ideeën die we zeker moeten doen! Echter, het blijkt niet genoeg te zijn om volledig op groene energie te kunnen draaien. Als we alle daken vol zouden leggen met zonnepanelen, betekent dat we 6% van alle energie vergroenen. Dit geldt natuurlijk als we evenveel energie blijven gebruiken, en de trend is momenteel dat we steeds meer energie verbruiken. We kunnen hooguit de stijging afvlakken, maar naar minder energieverbruik is denk ik niet realistisch.

Keep Reading

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
geld2

Geld groeit niet aan de bomen

PNL is voor duurzaamheid, maar niet voor de rigoureuze uitgave die het huidige college gaat doen. Het college wil 2,7 miljoen euro investeren (omgerekend naar eenmalige bedragen). Dat is een slordige €125,- per inwoner of €500,- voor een gezin van vier. Ook heeft de gemeenteraad niet bepaald wat het begrip duurzaamheid betekent, en is nog helemaal niet duidelijk waar het geld aan uitgegeven wordt. Volgens het college hebben Bavaria en Rabobank al hun interesse getoond, maar het zal toch niet zo zijn dat dit gemeenschapsgeld naar bedrijven gaat?

Het college gaat samen met de burger overleggen waar dit duurzaamheidsgeld aan wordt gespendeerd. Deze gesprekken kunnen echter ook plaatsvinden voordat we een bedrag vaststellen. Duurzaamheidsinitiatieven hoeven wat PNL betreft niet altijd veel geld te kosten! PNL had bijvoorbeeld een motie ingediend om duurzaamheidsleningen aan burgers te verstrekken, maar dit is afgewezen door het college! Misschien blijkt het enorme bedrag van 2,7 miljoen euro niet nodig, en kunnen we meer verenigingen en vrijwilligers helpen. Geld groeit immers niet aan de bomen!

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
ozb

13% OZB-verhoging en verbroken verkiezingsbeloften

Laarbeek staat al jaren bekend om zijn lage lasten. Er is bijvoorbeeld geen honden- en toeristenbelasting. Ook is de onroerendezaakbelasting (OZB) een van de laagste in de regio. PNL is benieuwd of het nieuwe college van Laarbeek deze lage lasten handhaaft. Het coalitieakkoord klonk in ieder geval hoopgevend: het huidige financiële beleid zou worden voortgezet, en de OZB zou geen sluitpost worden op de begroting.

In de onlangs gepresenteerde kadernota, waarin de nieuwe beleidsplannen staan voor de begrotingen van komende jaren, wordt deze belofte echter aan de kant geschoven. De OZB wordt namelijk met 13% verhoogd. Dat is 10% meer dan de jaarlijks vastgestelde 3% verhoging. Dit betekent dat de Laarbeekse huiseigenaar elk jaar (dus niet eenmalig) een stuk meer belasting gaat betalen.

Toch staat er ook iets positiefs in de kadernota. De kadernota heeft de titel ‘Laarbeek investeert’. Door te investeren in duurzaamheid toont het college dat ze oog hebben voor de toekomst. Helaas verhoudt de investering in duurzaamheid zich bij lange na niet met de verhoging van de onroerendezaakbelasting. Wellicht was daarom de titel ‘Laarbeek belast’ passender geweest.

Het is gelukkig nog niet zeker dat deze kadernota wordt uitgevoerd. De raad beslist daarover, en PNL zal in ieder geval niet instemmen met een begroting waarbij de lastendruk zo enorm toeneemt. Ook is het de vraag of andere partijen hiermee zullen instemmen. Lastenverzwaring werd namelijk voor de verkiezingen door alle partijen afgekeurd. Vier beloften in vier verkiezingsbladen van de vier coalitiepartijen illustreren dit:

  • ABL: “onze fractie is van mening dat er grenzen zijn aan op te leggen lasten en om met de deur in huis te vallen vinden wij dat wat betreft de ozb de grens bereikt is. “
  • CDA: “Meestal gebruikt de gemeente de OZB om de begroting sluitend te krijgen. Dat is volgens het CDA te gemakkelijk en getuigt niet van politieke moed. Het CDA wil dat anders.”
  • Werkgroep: “Het behoedzame financiële beleid moet worden voortgezet.”
  • PvdA: “We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie”

Tijdens de behandeling van de kadernota zullen we zien of de coalitiepartijen zich aan hun verkiezingsbeloften houden. PNL doet dit in ieder geval wel.

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
IMG_20150628_122850

Nieuwe beleidsregels voor alcoholgebruik op evenementen

Onderstaand bericht heb ik op Facebook geplaatst naar aanleiding van nieuwe beleidsregels voor alcoholgebruik op evenementen. Deze nieuwe beleidsregels hielden in dat evenementen die gericht zijn op  jeugd, maar ook evenementen waarbij actieve deelname van volwassen wordt verwacht pas alcohol geschonken mag worden vanaf 16:00. Met name de beleidsregels voor de laatst genoemde ‘sportevenementen’ was een reden om een stukje te publiceren op Facebook. 

Tijdens de rondvraag in de Commissie Algemene Zaken heb ik vragen gesteld over de nieuwe regels voor alcohol op evenementen. Eigenlijk wilde ik er een apart agendapunt van maken maar dat zagen de andere partijen niet zitten. Zij hadden zich niet voorbereid.

Ik heb gevraagd naar de aanleiding van deze nieuwe regels. Uit het antwoord bleek dat er geen directe aanleiding was. Ook heb ik gevraagd hoe voorkomen gaat worden dat er willekeur ontstaat. Er zijn namelijk nu al meerdere uitzonderingen gemaakt voor verschillende evenementen. Uit het antwoord bleek dat dit slechts het eerste jaar het geval zal zijn, en dat volgend jaar de ‘alcohol vanaf 16:00 uur’ regel strenger zal worden gehandhaafd.

Laat duidelijk zijn dat PNL absoluut tegen drankgebruik onder jeugd onder de 18 jaar is, en dat dit streng gehandhaafd moet worden. Daarnaast vinden wij ook dat ouders een voorbeeldfunctie hebben voor jeugd. 24/7 en niet tot 16:00. Dit nieuwe strenge beleid werkt echter niet, en het doet afbreuk aan vele mooie evenementen in Laarbeek.

Keep Reading

Deel:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn